Lleida Marxa

25/02/2011

EXCM. AJUNTAMENT PLE
DATA: 25 de febrer de 2011

ALCALDIA

Proposta aprovació de les actes corresponents al Ple
ordinari de 28-01-2011 i al Ple extraordinari del dia
21-12-2010
Donant compte dels decrets dictats per l’Alcaldia des
del darrer Ple ordinari.
Donar compte específic del Decret d’Alcaldia de data
18-02-2011 pel qual es designa el Sr. Luís Rodríguez
Herrero com a defensor de les persones grans de
l’Ajuntament de Lleida
Ratificació dels decrets d’Alcaldia d’inici d’expedients
de concessió del honors i distincions següents:
· Placa de la Paeria a la solidaritat a Església
Evangèlica Baptista de Lleida
· Placa de la Paeria al mèrit cultural a l’ Orfeó
Lleidatà
· Placa de la Paeria al mèrit cultural a la Joieria
Lavaquial
· Placa de la Paeria al mèrit científic i
investigador a ACTEL
· Placa de la Paeria al mèrit científic i
investigador a l’IRTA
· Placa de la Paeria al mèrit cultural a Centre
de Titelles
· Placa de la Paeria al mèrit educatiu a l’IES
Marius Torres
· Placa de la Paeria a la solidaritat a Comunitat
de Pares Mercedaris- Parròquia Mare de Deu
de La Mercè
· Placa de la Paeria al mèrit cultural a l’Esbart
Dansaire Sícoris
· Placa de la Paeria al mèrit cultural Radio
Popular Cope Lleida
· Placa de la Paeria al mèrit cultural a El Sidral,
Companyia de Teatre
· Placa de la Paeria al mèrit esportiu a Penya
Barcelonista de Lleida i Província

Designació d’un membre del Consell Rector de l’IMO
a proposta del Grup Municipal del PP
Proposta de designació d’un Conseller General per a
l’Assemblea de la Caixa d’Estalvis Laietana

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ TERRITORIAL

GERÈNCIA DE RRHH I VIA PÚBLICA
Proposta designació dels representants dels
treballadors que formaran part com a vocals en els
Consells Rectors dels Organismes Autònoms.
GERÈNCIA DE RECURSOS ECONÒMICS I
CONCESSIONS
Conveni marc de cooperació entre les ciutats de
Barcelona i Lleida en matèria de promoció
econòmica.
Estatuts de l’Organisme Autònom Local (IMECE).
Canvi titularitat de la concessió del pàrquing Blas
Infante a favor de Escapark Estacionamientos, S.L.
Expedients de Gestió Tributària, impost de
construccions, instal·lacions i obres” concessió de
bonificacions.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS
A LES PERSONES

SERVEIS PERSONALS I SALUT PÚBLICA
Proposta d’aprovació de la prorroga de les bases
especifiques de les diferents línies
subvencionadores de la Regidoria de Serveis
Personals i Salut Pública de l’Ajuntament de Lleida, i
proposta d’aprovació de la Convocatòria subvencions
d’aquestes línies per a l’any 2011
EDUACIÓ I ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
Proposta de canvi de nom de l'Escola Bressol de
Mariola, pel nom d'Escola Bressol Parc de Gardeny.
Proposta d'aprovació de la pròrroga de les Bases
específiques per a projectes de promoció de la
Infància de la Regidoria d'Educació i Atenció a la
Infància de l'Ajuntament de Lleida, i Proposta
d'aprovació de la convocatòria de subvencions
d'aquesta línia per a l'any 2011
JOVENTUT
Proposta d’aprovació de la pròrroga de les bases
específiques de la línia subvencionadora de la
regidoria de joventut de l’Ajuntament de Lleida i
proposta d’aprovació de la convocatòria de
subvencions per a l’any 2011 de la línia
subvencionadora de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Lleida
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Proposta d’aprovació de la pròrroga de les bases
específiques de diferents línies subvencionadores de
la Regidoria de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Lleida i proposta d’aprovació de la
convocatòria de subvencions d’aquestes línies per a
l’any 2011
DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Lleida i la coordinadora
d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida per a
l’impuls d’espais de coordinació i participació del teixit
solidari a les terres de Lleida 201
Proposta d'aprovació de la convocatòria de
subvencions de la línia subvencionadora per la
concessió d’ajuts a projectes d’emergència i acció
humanitària 2011 de la Regidora de Drets Civils,
Cooperació i Immigració de l’Ajuntament de Lleida
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Proposta d’aprovació de la pròrroga de les bases
específiques i de la convocatòria 2011 per a la
concessió d’ajuts a projectes d’entitats de dones amb
personalitat jurídica pròpia de la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat
Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria de
la VII Beca de Recerca Cristina de Pizán
Proposta d’aprovació de les bases i la convocatòria
del V Premi Mila de periodisme per a la igualtat de
gènere a Lleida
Proposta d’aprovació de les bases i primera
convocatòria de 2011 per a la concessió de
microcrèdits per afavorir l’autoocupació femenina i la
creació d’empreses promogudes per dones
Proposta d’aprovació del segon Pla Municipal de
Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida 2011-2014
ESPORTS
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Lleida i l'Organització de Veïns
de Pardinyes (Orvepard) per a la gestió de la
instal·lació municipal a l'Av. De Tortosa, s/n (antiga
seu Petanca Pardinyes)

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I
SEGURETAT

REGIDORIA D’URBANISME i HABITATGE:
PATRIMONI
Proposta d’aprovació inicial del Plec de clàusules que
ha de regir la licitació per l’adjudicació de la
concessió demanial d’un terreny municipal, situat al
carrer Josep Baró i Travé, 111, per tal de destinar-lo
a la construcció d’un centre de culte. Inici de la
licitació.
PLANEJAMENT i GESTIÓ
Proposta d’aprovació de la correcció d’errada
material del Pla General d’Ordenació Urbana de
Lleida en relació amb l’alineació oest de l’illa
delimitada per avinguda Alcalde Rovira Roure,
avinguda Germanies i carrer Periodista Trapa i carrer
Enric Farreny.
Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual
del Pla General d’ordenació urbana de Lleida per
precisar la regulació del sòl no urbanitzable en
relació amb l’ampliació de les edificacions existents
(articles 208, 214 i DT3a).
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT i HORTA:
Proposta d’aprovació de la pròrroga de les bases
específiques de diferents línies subvencionadores de
la Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament
de Lleida i d’aprovació de la convocatòria de
subvencions d’aquestes línies per a l’any 2011.
REGIDORIA DE MOBILITAT, VIA PÚBLICA i
SEGURETAT:
Proposta de ratificació del Conveni de col·laboració
subscrit entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, per
l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de
Catalunya.
Proposta de ratificació del Conveni de col·laboració,
subscrit entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament
de Lleida, per a la cessió d’ús del programari de
gestió i suport als processos de les policies locals,
denominat SIPCAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

Moció del Grup Municipal de ICV-EUiA per instar al
Govern que reguli un procediment que garanteixi el
secret del vot a les persones amb discapacitat visual
en els properes eleccions municipals
Moció del Grup Municipal de ICV-EUiA relativa al 8
de març dia internacional de la dona treballadora
Moció del Grup Municipal d’ERC relativa a la
continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencia

Finalitzat el debat i votació de les mocions
Acceptació de la renúncia com a regidor de la
corporació del Sr. Isidre Gavín Valls


<< Tornar

L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació administrativa expedida per la Secretaria de la corporació o funcionari autoritzat a tal efecte.

Els ordres dels dies es publiquen el dia previ a la celebració del ple


Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Veure aquesta web en:
versió mòbil | versió clàssica

© Ajuntament de Lleida | Avís legal
Accessibilitat
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, subvencionada pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el finançament del Fons Social Europeu.